Spis treści

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom, zwane będzie w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie Nowy Dom.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Stowarzyszenie tworzone jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów o stowarzyszeniach.

§ 4

Stowarzyszenie może łączyć się lub stowarzyszać z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze na mocy uchwały Walnego Zebrania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zawierających nazwę i adres Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Stowarzyszenie jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego wrozumieniu art. 3 oraz art. 20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest działalność obejmująca zadania pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym w szczególności podejmowanie działań na rzecz rodziny oraz upowszechniania, zawiązywania i wspierania zastępczych środowisk rodzinnych.

§ 8

1. Do osiągnięcia swojego celu stowarzyszenie dąży poprzez:

a. upowszechnianie i wspieranie rodzinnych form opieki: rodzin zastępczych, rodzin adopcyjnych, placówek rodzinnych;

b. wymianę doświadczeń oraz organizowanie wzajemnego wsparcia członków Stowarzyszenia;

c. tworzenie grup wsparcia;

d. organizowanie spotkań integrujących zastępcze środowiska rodzinne;

e. organizowanie pomocy: pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej;

f. podejmowanie działań na rzecz wspierania więzi biologicznych dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;

g. pozyskiwanie i przygotowywanie kandydatów do zawiązywania rodzinnych form opieki zastępczej;

h. prowadzenie działalności: edukacyjnej, szkoleniowej, rekreacyjno-sportowej, leczniczo-rehabilitacyjnej oraz naukowo-badawczej;

i. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach, treningach, konferencjach, sympozjach;

j. prowadzenie działań na rzecz niwelowania sieroctwa społecznego, przejawów patologii, demoralizacji i marginalizacji społecznej;

k. organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresieprzepisami prawa;

l. czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i sumienności wśród rodzin zastępczych;

m. reprezentowanie interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji;

n. współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rodzin w strukturach lokalnych, na terenie kraju i poza jego granicami;

o. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej;

p. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;

q. gromadzenie funduszy na działalność stowarzyszenia;

r. podejmowanie innych działań na rzecz rodzin i dzieci;

s. powoływanie i prowadzenie poradni rodzinnych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz placówek wychowawczo-rehabilitacyjnych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w sferze zadań publicznych dotyczących:

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b. działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c. działalności charytatywnej;

d. ochrony i promocji zdrowia;

e. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

f. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

g. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

h. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

i. wypoczynku dzieci i młodzieży;

j. działalności w sferze kultury fizycznej w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji;

k. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

l. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

m. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

n. promocji i organizacji wolontariatu.

3. Wyżej wymienione zadania realizowane są poprzez nieodpłatną działalność w zakresie:

a. pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej(88.99.Z wg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit. a, d, f, g, k, q, s oraz w pkt. 2 lit. a, b, c, f, g;

b. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowane(94.99.Z wg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit. b, c, i, j, l, m, n, o, r;

c. pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych(85.51.Zwg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit. h;

d. wspomagającą edukację (85.60.Z wg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit.: e, h oraz w pkt 2 lit. d, h;

e. pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.90.Z wg PKD) -zadania opisanew pkt 1 lit. g, s oraz w pkt 2 lit. a, b;

f. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych(72.20.Z wg PKD) – zadania opisane w pkt 1 lit h.

4. Odpłatna działalność może być realizowana w zakresie:

a. pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej(88.99.Z wg. PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit. a, d, f, g, k, q, s oraz w pkt. 2 lit. a, b, c, f, g;

b. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych(94.99.Z wg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit. b, c, i, j, l, m, n, o, r;

c. pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych(85.51.Zwg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit. h;

d. wspomagającą edukację (85.60.Z wg PKD) - zadania opisane w pkt 1 lit. e, h oraz w pkt 2 lit. d, h;

e. pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.90.Z wg PKD) -zadania opisanew pkt 1 lit. g, s oraz w pkt. 2 lit. a, b.

Dodatkowe informacje