Rodzinna integracja

Logo RI

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizuje projekt "Rodzinna integracja" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2: Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest rozwinięcie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich dla 49 osób oraz poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez doskonalenie kompetencji 20 rodzin zastępczych i 15 wychowanków rodzin zastępczych zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich.

Logo RI

15 10 2016 zajecia 4Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizuje projekt "Rodzinna integracja" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach tego projektu organizowane są miedzy innymi zajęcia korekcyjne dla dzieci z rodzin zastępczych. Praca korekcyjna z dziećmi ma na celu pomoc w przygotowaniu ich do usamodzielnienia. Podczas zajęć dzieci uczą się samoobsługi, jak również współżycia z innymi, rozumienia siebie, swoich zachowań oraz wyrażania swoich potrzeb i emocji.

Dodatkowe informacje