Zarząd

Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom

uprzejmie zawiadamia, że

17 listopada 2017 (piątek) o godz. 17.00

 w siedzibie Stowarzyszenia – Siemianowice Śląskie, ul. Jaworowa 2

odbędzie się

Walne Zebranie Członków

(sprawozdawczo–wyborcze)

Planowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Walnego Zebrania.
  2. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok z uwzględnieniem 4 letniej kadencji.
  4. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za działalność w roku 2016.
  5. Wybory do władz Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwał niezbędnych w sprawach Stowarzyszenia.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku kworum w terminie 17.11.2017r. o godz. 17.00 ustala się drugi termin na 17.11.2017r. o godz. 17.30.

Dodatkowe informacje