Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom oraz Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu zapraszają na konferncję "Zrozumieć dziecko - dylematy systemu opieki", która odbędzie się 23 października 2007 roku w auli WSH w Sosnowcu ul. Kilińskiego 43.

Konferencja skierowana jest do pracowników ośrodków pomocy społecznej, sądów, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków adopcyjnych, pracowników świetlic i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Program konferencji:

900-910 - Rozpoczęcie konferencji. Przywitanie gości przez rektora WSH w Sosnowcu

910-1130 - Panel naukowy:

  • 910-925ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski - WSH Sosnowiec – „Model rodziny zastępczej – wyzwania współczesnej cywilizacji”
  • 925-940 - prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska – Akademia Pedagogiczna w Krakowie – „Rola rodziny w promowaniu zdrowia z perspektywy psychologicznej”
  • 940-1010 - dr M. John–Borys – Uniwersytet Śląski - „Problemy rodziców zastępczych”
  • 1010-1040 - prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz - Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW - „System psychoprofilaktyki rozwoju a przeciwdziałanie zachowaniom dewiacyjnym dzieci i młodzieży”
  • 1040-1110 - dr Marek Rymsza - Instytut Spraw Publicznych - „Funkcjonowanie zreformowanego systemu pomocy dziecku i rodzinie w Polsce”
  • 1110-1130 - Gabriela Kownacka - matka zastępcza z serialu "Rodzina Zastępcza"

1130–1230 - dyskusja, przerwa.

1230-1430 - Panel praktyczny:

  • 1230–1300inż. Grażyna Dziedzic -  dyrektor MOPS w Rudzie Śląskiej – „Możliwości wsparcia dzieci i rodzin pozostających pod opieką MOPS”
  • 1300–1330  mgr Tomasz Stuła – dyrektor MOW w Radzionkowie -  „Wychowanie instytucjonalne a możliwości wspierania rozwoju dziecka”
  • 1330–1400 mgr Barbara Wichary – Dom Aniołów Stróżów w Katowicach -  „Środowiskowy program pracy z rodziną”
  • 1400-1430Katarzyna Straś - Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom –  „Rodzinne formy opieki zastępczej nad dzieckiem – doświadczenia rodziców zastępczych”

1430 - Dyskusja,  zakończenie.

Dodatkowe informacje