Projekty stowarzyszenia

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Logo RI

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizuje projekt "Rodzinna integracja" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2: Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest rozwinięcie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich dla 49 osób oraz poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez doskonalenie kompetencji 20 rodzin zastępczych i 15 wychowanków rodzin zastępczych zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich.

Dodatkowe informacje